Směrnice o digitálním obsahu

Nabízíte software, eknihy, počítačové hry, hudební soubory nebo videa ke stažení spotřebitelům, nebo poskytujete služby cloud-computingu nebo software-as-a-service? Pokud ano, budou se na Vás vztahovat nová evropská pravidla o poskytování digitálního obsahu spotřebitelům (směrnice 2019/770 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb).

Koho se bude nová právní úprava týkat

Nová právní úprava se Vás bude týkat, pokud jako obchodníci poskytujete spotřebitelům digitální obsah nebo digitální službu za peníze nebo výměnou za osobní údaje, které nepotřebujete pouze pro poskytnutí služby nebo splnění své zákonné povinnosti. Právní úprava se Vás bude týkat, i když vytvoříte spotřebiteli software nebo aplikaci na míru.

Právní úprava se Vás naopak týkat nebude, jestliže bezplatně poskytujete open source software, služby elektronických komunikací, finanční služby, apod.

Doba poskytnutí digitálního obsahu

Digitální obsah nebo službu budete muset poskytnout bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Samozřejmě se můžete dohodnout se zákazníkem i jinak. Poskytnutím se rozumí zpřístupnění obsahu nebo služby zákazníkovi nebo učinění dostupným. Jestliže obsah nebo službu neposkytnete ani po výzvě zákazníka, má zákazník právo od smlouvy odstoupit.

Soulad obsahu se smlouvou

Digitální obsah nebo digitální služba musí splňovat požadavky, na kterých jste se dohodli se zákazníkem ve smlouvě. Ustanovením smlouvy musí zejména odpovídat popis, množství a kvalita, funkčnost, zabezpečení, kompatibilita, operabilita, jazyk nebo verze. Obsah nebo služba musí být poskytnuty včetně příslušenství, návodu a asistenční služby podle smlouvy. Zákazníkovi musíte poskytnout i aktualizace, pokud jste se k tomu ve smlouvě zavázali.

Další povinnosti souladu

Mimo to bude muset digitální obsah nebo služba odpovídat i některým dalším požadavkům, které nová právní úprava stanoví, např. vykazovat vlastnosti a výkonnostní parametry, které jsou obvyklé u digitálního obsahu nebo digitálních služeb stejného druhu a které může spotřebitel rozumně očekávat vzhledem k povaze digitálního obsahu nebo digitální služby. Dále budete muset přihlížet k právní úpravě, která se obsah nebo službu dopadá, k technickým normám, nebo k osvědčeným postupům daného odvětví.

Záruční doba a práva spotřebitele

Záruční doba je stanovena, stejně jako u spotřebního zboží na dva roky. V případě nesouladu může podle okolností zákazník požadovat slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Od kdy bude nová právní úprava platit

Směrnice bude muset být do 1. července 2021 převedena do českého právního řádu. Novými pravidly se budete muset řídit od 1. ledna 2022.

Ráda Vám pomohu připravit se na změnu včas.