Podmínky zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

JUDr. Eva Fialová, LL.M.,Ph.D., advokátka

IČ: 05416451

se sídlem Kodaňská 558/25, 101 00 Praha 10

tel.: 723 981 144

email: fialova.eva@akfialova.cz

Účel zpracování

Správce osobní údaje poskytnuté klientem zpracovává výhradně za účelem plnění práv a povinností vyplývající ze smlouvy o poskytování právních služeb. 

Právní základ pro zpracování

Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy a plnění právních povinností správce.

Příjemci osobních údajů

Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány).

Poskytovatelé informačního systému pro správu spisů a účetního softwaru.

Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva subjektu údajů – klientů

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, a z důvodu plnění právních povinností, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Cookies

Správce používají za účelem provozu internetových stránek a jejich analytiku soubory cookies, které jsou ukládány v počítači návštěvníka webových stránek. Návštěvník internetových stránek může ve svém prohlížeči ukládání cookies zakázat.