Podmínky poskytnutí právní služby

Úvodní ustanovení

 1. Poskytovatelkou právní služby je JUDr. Eva Fialová, LL.M.,Ph.D. se sídlem Kodaňská 558/25, 101 00 Praha 10, ev. č. ČAK: 17124, IČ: 05416451, tel.: 723 981 144, email: fialova.eva@akfialova.cz (dále jen „advokátka“).
 2. Příjemcem právní služby je klient, který je právnickou nebo fyzickou osobou.
 3. Podmínky poskytnutí právní služby se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Předmět smlouvy

 1. Advokátka se zavazuje klientovi poskytnout právní službu specifikovanou v objednávce.
 2. Klient se zava­zuje zaplatit za poskytnutí právní služby advokátce odměnu. 

Objednávka

 1. Klient učiní předběžnou objednávku právních služeb písemně prostřednictvím webové stránky advokátky www.akfialova.cz nebo prostřednictvím webové stránky www.lawandtaxes.cz, emailem nebo telefonicky.
 2. Advokátka zašle klientovi písemně podrobnou nabídku právní služby a cenu právní služby. Advokátka je oprávněna požadovat zálohu ve výši ceny právní služby uvedenou v nabídce po závazné objednávce právní služby klientem.
 3. Dojde-li ze strany klienta ke změně objednávky tak, že právní služba bude uskutečněna v užším rozsahu, je advokátka oprávněna vyúčtovat klientovi již poskytnutou právní službu hodinovou odměnou ve výši 2.500 Kč a tuto odměnu odečíst ze zálohy, jejíž zbylou část klientovi vrátí.
 4. Dojde-li ze strany klienta ke změně objednávky tak, že právní služba bude uskutečněna v širším rozsahu, je advokátka oprávněna dopočítat cenu právní služby odpovídající širšímu rozsahu a požadovat po klientovi zálohu ve výši dopočítané ceny právní služby. Takto dopočítaná cena právní služby je stanovena advokátkou hodinovou odměnou ve výši 2.000 Kč nebo jinou částkou dohodnutou mezi advokátkou a klientem.

Způsob poskytování právních služeb

 1. Advokátka se zavazuje poskytnout právní služby řádně a včas na základě požadavků klienta a informací klienta, které uvede v kontaktním formuláři, nebo písemně emailem nebo telefonicky. Klient bere na vědomí, že advokátka vychází při poskytnutí právní služby z informací a dokumentů poskytnutých klientem. Advokátka neodpovídá klientovi za případnou škodu způsobenou v důsledku nesprávného či neúplného poskytnutí informací nebo dokumentů.
 2. Advokátka není vázána právním názorem klienta. Advokátka se zavazuje seznamovat klienta se svým postupem a právními důvody, které jí k určitému způsobu poskytování právních služeb vedou.
 3. Klient se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost a všechny potřebné doklady pro poskytnutí právní služby.
 4. Klient bere na vědomí, že advokátka může při plnění předmětu této smlouvy využít i jiné osoby; za jejich činnost odpovídá jako by činnost vykonávala sama. Pokud by mělo dojít k substituci advokátky jiným advokátem, má advokátka za povinnost toto klientovi včas předem ohlásit.
 5. Advokátka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v souvislosti s poskytováním právní služby. Klient může advokátku této povinnosti písemně zprostit ve vztahu ke třetí osobě nebo třetím osobám.

Odměna

 1. Za poskytnutí právní služby náleží advokátce smluvní odměna.
 2. Smluvní odměna je po dohodě s klientem stanovena jako
  1. advokátkou stanovená a klientem přijatá cena za právní službu, nebo
  2. hodinová odměna ve výši 2.500 Kč.
 3. Advokátka má právo na náhradu výdajů spojených s činností uskutečňovanou ve prospěch klienta. Soudní poplatky, správní poplatky nebo další úhrady ve prospěch klienta (úhrada za překlady z a do českého jazyka, poplatky za hovory mimo Českou republiku) budou hrazeny klientem na výzvu advokátky. Pokud nelze vyčíslit úhradu nákladů předem, uhradí tyto náklady advokátka a zahrne tyto náklady do vyúčtování právních služeb klientovi.
 4. Advokátka má dále právo na:
  1. náhradu za promeškaný čas podle advokátního tarifu, t.j. 100,- Kč za každou započatou půlhodinu,
  2. náhradu hotových výdajů na místní a zahraniční poštovné a přepravné,
  3. náhradu cestovních výdajů dle skutečně vynaložených nákladů, nebo není-li vyčíslení možné, dle platných právních předpisů o cestovních náhradách,
  4. zvýšení odměny o 25 % za úkon, který byl učiněn na základě požadavku klienta do 3 dnů od objednání právní služby.
 5. E-maily a telefonické hovory (skype, whatsapp, apod.) obsahující návrhy dalšího postupu, rozbory ve věci a právní posouzení věci se účtují v hodinové sazbě za každý e-mail.
 6. Advokátka není plátkyní DPH.

Placení a vyúčtování služeb

 1. Klient se zavazuje uhradit advokátce zálohu až do výše předpokládané ceny právní služby převodem na účet uvedený v zálohové faktuře nebo v hotovosti. Pokud není tato záloha uhrazena, není advokátka povinna poskytnout právní služby až do doby, dokud úhrada nebude provedena s výjimkou případů, které nesnesou odkladu.
 2. Odměna i další platby budou vyúčtovávány po ukončení jednotlivého poskytnutí právní služby. Ve vyúčtování bude uveden způsob výpočtu odměny za právní služby a specifikace záležitostí, ve kterých byly právní služby poskytnu­ty. Faktura bude splat­ná do 14 dnů od vystavení a odeslání. Splacením se rozumí převe­dení částky na účet advokátky nebo platba v hotovosti.

Ukončení poskytování právních služeb

 1. Klient může tuto smlouvu kdykoli vypovědět. Je však povinen uhradit advokátce odměnu za poskytnuté právní služby, jakož i náhrady učiněných výdajů podle této smlouvy.
 2. Advokátka může tuto smlouvu vypovědět jen pokud:
  1. dojde k narušení důvěry mezi ní a klientem,
  2. klient neposkytuje potřebnou součinnost,   
  3. klient nezaplatil požadovanou zálohu nebo odměnu advokátce do 10 dnů po uplynutí splatnosti faktury.
 3. Advokátka je povinna vypovědět smlouvu vždy, zjistí-li doda­tečně, že ve věci již poskytla právní služby jinému, jehož zájmy jsou  v rozporu se zájmy klienta.
 4. Advokátka je povinna v době 15 dnů ode dne výpovědi smlouvy učinit veškeré neodkladné úkony tak, aby klientovi nevznikla z výpovědi smlouvy škoda.
 5. Po ukončení poskytování právních služeb předá advokátka klientovi veškeré originály dokumentů v listinné podobě, které ji klient předal. Advokátka je oprávněna si z těchto originálů učinit kopie za účelem archivace a zdokumentování postupu poskytování právní služby. Podání ve věci učiněná advokátkou v listinné podobě si advokátka ponechá v originálech a jejich kopie předá klientovi. Dokumenty v elektronické podobě zašle advokátka klientovi elektronicky na jeho emailovou adresu nebo mu je předá na jeho nosiči dat.
 6. Při výpovědi smlouvy ze strany advokátky je klient povinen uhradit advokátce odměnu za poskytnuté právní služby, jakož i náhrady učiněných výdajů podle této smlouvy.
 7. Tato smlouva končí též provedením objednané právní služby
 8. Tato smlouva končí také vzájemnou dohodou učiněnou v písemné formě.

Odpovědnost za škodu

 1. Advokátka odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobila v souvis­losti s výkonem advokacie a to i tehdy, byla-li škoda v této sou­vislosti způsobena zástupcem advokátky či osobou, kterou advokátka k plnění úkonů právní služby dle této smlouvy použila.
 2. Advokátka se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodu nezavi­nila.
 3. Advokátka prohlašuje, že je pojištěná z odpovědnosti za škodu podle zákona č. č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Závěrečná ustanovení

 1. V ostatním se tato smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb., zákonem č. 85/1996 Sb., etickými pravidly pro výkon advokacie a dalšími vnitrostavovskými pravidly, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 2. Česká advokátní komora je pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto České advokátní komory je www.cak.cz.